PC    MOB    INFO

SPLOŠNI POGOJI, KI VELJAJO ZA VSE KORISTNIKE STORITEV MARINE PORTOROŽ


1. Gibanje plovil in oseb v prostoru Marine Portorož je urejeno s splošnimi pogoji. Uporabniki, njihovi člani posadke,
gostje in potniki na plovilih so dolžni ravnati v skladu s »Pogoji poslovanja« in »Pravilnikom o redu« ter upoštevati
navodila zaposlenih v marini.
2. Marina določa privez za plovilo v skladu s svojim načrtom privezov in lahko vsako plovilo po potrebi tudi
premešča

3. V marini so lahko privezana plovila do 24m, motorna ali jadrnice, izdelane iz lesa, plastike in kovin. Privezna mesta so glede na dolžine in širine plovil razdeljena v stari in novi marini. Dnevni oziroma občasni privezi so omogočeni ob črpalki za gorivo.

4. Koristnik lahko koristi privez za svoje plovilo v prostoru marine, če je podpisal pogodbo o hrambi in inventarno
listo, ko je predal ključe in vpisni list za čoln, dnevni gostje pa, ko so predali vpisni list za čoln.
5. S prevzemom vpisnega lista za čoln, ključev motorja in kabine plovila, je uporabnikovo plovilo prevzeto v hrambo.
Marina ne odgovarja za škode za neprevzeto plovilo. S predajo vpisnega lista za čoln ter ključev plovila preneha
vsaka odgovornost Marine Portorož, ne glede na to ali je plovilo v marini ali na plovbi.
6. Uporabnik plovila, lastnik, pooblaščeni koristnik, posadka in druge osebe na plovilu, je dolžan oz. so dolžni:
a. Spoštovati te splošne pogoje in določila Pravilnika o redu v marini, sicer lahko marina odpove privez.
b. Opremiti plovilo s protipožarnimi sredstvi ter opremo proti požaru, ki bo lahko učinkovito delovala na plovilu.
c. Skrbeti za plovilo kot dober gospodar. Ce Marina meni, da uporabnik ne skrbi za plovilo kot dober gospodar,
lahko premoženje na stroške lastnika zaščiti.
d. Spraviti vso opremo plovila, ki je navedena v popisu opreme, v zaklenjen prostor plovila.
e. Predati ključe in vpisni list za čoln po vsaki uporabi plovila redno na recepciji Marine. Za plovila, katerih vpisni
list za čoln ni predan oz. ni v recepciji Marine, Marina ne prevzame nobene odgovornosti.
f. Po vsaki uporabi plovila izključiti vse električne kable ter vodovodne priključke, sicer lahko to storijo delavci
Marine na stroške lastnika ali uporabnika. Eventualne škode, ki bi zaradi tega nastale, gredo v breme lastnika.
g. Pisno prijaviti v recepciji Marine vsako spremembo opreme in popisa opreme (inventarna lista).
h. Spoštovati vse veljavne predpise glede bivanja in plovbe v mejah obalnega morja Slovenije.
i. Plovilo vidno označiti z imenom in z registracijo plovila.
j. Opremiti plovilo s kvalitetnimi vrvmi in bokobrani. Ugotovljene pomanjkljivosti navedene opreme lahko
odpravijo delavci Marine na stroške lastnika brez predhodnega obvestila ali soglasja, če preti nevarnost
poškodbe.
k. Povrniti povzročeno škodo na plovilih tretjih oseb ali škodo, ki jo je naredil lastnik sam ali njegov pooblaščenec
in je nastala zaradi slabega vzdrževanja plovila ali opreme oziroma vzdrževalnih del.
l. Privez plovila opraviti pravilno. V kolikor plovilo ni pravilno ali primerno privezano, opravijo to delavci Marine
na stroške uporabnika plovila.
m. Za vsa naročena dela na plovilu dostaviti v vpogled tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razviden način
popravila oz. odprava pomanjkljivosti.
n. Pri dvigu plovila opozoriti na opremo plovila na podvodnem delu in dati točne podatke o položaju podvodne
opreme na plovilu. Eventualne škode na opremi, ki nastanejo zaradi netočnih podatkov, Marina ni dolžna
nadoknaditi.
o. Vedeti, da je na delovnem prostoru dvigal nadvozov, »travel – lifta« in ostalih transportnih vozil ali transportne
opreme prepovedano gibanje nepooblaščenih oseb. Marina ni odgovorna za posledice, ki izhajajo iz
neupoštevanja zgornjega določila.
p. Parkiranje vozila ali prikolice izvršiti po oznakah in navodilih zaposlenih v Marini.
q. Vedeti, da v akvatoriju in območju Marine ni dovoljeno:
- plavanje, surfanje, potapljanje, veslanje ali ribarjenje s čolnov ali pomolov
- montaža, izgradnja zabojev stopnic, omaric ali podobnih naprav na pomolih
r. Vedeti, da je na plovilih v akavatoriju marine prepovedano:
- izvajanje dejavnosti, ki niso vezane izključno na privez plovil, vplutje in izplutje;
- barvanje in popravila plovil;
- pretakanje goriva;
- izčrpavanje /iztekanje onesnaženih kalužnih voda v morje in
- druga podobna dejanja.
s. Da redno odnaša smeti in odpadke v kontejnerje, odpadno olje, nafto ali ostanke mastnih derivatov ali
detergentov pa lahko odlaga le v za to določene posode v eko točki, ki se nahaja na manipulativnem platoju.
Vsak izliv v morje je strogo prepovedan.
7. Od odškodninske odgovornosti Marine Portorož so izključene naslednje škode, povzročene (zaradi):
- višje sile,
- ravnanja uporabnika oz. z njegove strani pooblaščenih oseb ter njegovih gostov in potnikov,
- zapuščenosti, iztrošenosti ali dotrajanosti plovila,
- skrite napake na plovilu oziroma opremi,
- vojnih dogodkov, prekinitve dela, nemirov in drugih podobnih dogodkov,
- izgube časa, zaslužka oz. za izgubljeni dobiček, ki je nastal zaradi škode plovila,
- stroški odstranjevanja razbitin oz. dviga potopljenega plovila,
- na elektronski opremi oz. radiu in drugi opremi, ki je nastala zaradi potopitve, požara ali eksplozije, razen v
primerih, če je za le – to Marina Portorož krivdno odgovorna,
- glodavcev,
- zmrzovanja vode v motorju oz. na drugih delih plovila,
- kraje oz. izginitve umetniških slik, predmetov iz plemenitih kovin, vrednostnih papirjev, ipd. ali njihovo
poškodovanje,
- izginitve predmetov, ki niso v inventarni listi oz. predmetov, ki so v inventarni listi pa jih uporabnik ni
spravil v ustrezni zaprti prostor na plovilu, ki je pod ključem oz. jih ni deponiral v prostoru, ki ga je določila
Marina,
- v času, ko je na plovilu uporabnik, njegovi gosti, potniki ali posadka.
8. Marina lahko zadrži plovilo ali opremo do plačila obstoječih finančnih obveznosti uporabnika.
9. V času odsotnosti plovila lahko Marina dodeli privez drugemu lastniku. Uporabnik priveza je dolžan prijaviti vsako
odsotnost, ki je daljša od dveh dneh.
10. Marina ne dovoljuje uporabe plovila tretjim osebam brez pisnega pooblastila uporabnika.
11. Tretje osebe ne smejo opravljati popravila koristnikom privezov na prostoru Marine, razen v dogovoru z Marino in
proti plačilu odgovarjajočega zneska. Vzdrževalna dela na plovilu, ki jih opravlja lastnik sam oz. njegovi delavci, so
dovoljena le ob soglasju Marine. Nezaposlenim zadrževanje na delovnem območju Marine ni dovoljeno. Marina se
odpove vsaki odgovornosti za morebitne poškodbe ali nesreče, povzročene s strani kršilcev omenjenega pravilnika.
Za vsa osebna opravila na plovilu bo moral gost oz. lastnik plovila uporabljati v ta namen posebej določene
površine v Marini s tem, da placa dnevni privez na kopnem in uporabo travel – lifta za prevoz plovila do določene
površine.
12. V Marini je prepovedano razobesiti napise na plovila, ki naznanjajo prodajo tega plovila. Marina lahko take napise
takoj odstrani na stroške uporabnika.
13. Uporabnik je dolžan redno plačevati vse storitve po veljavnem ceniku za tekoče leto. Uporabnik lahko storitve plača direktno na recepciji ali prek računa po pošti. Storitve se lahko plačuje dnevno po ceniku ali mesečno in letno po pavšalu. 
14. Vsak koristnik priveza oziroma lastnik plovila mora imeti svoje plovilo zavarovano proti nezgodi, povzročeni na
drugih plovilih, osebah ali opremi Marine. Uporabnik plovila je dolžan zavarovati plovilo za odgovornost proti
tretjim osebam. Plovila, ki niso zavarovana, Marina ne bo sprejela.
15. V primeru, da želi lastnik plovila pred pretekom pogodbe premestiti ali odpeljati svoje plovilo s površine, kjer se le
to nahaja, to lahko zahtevate pri recepciji Marine. V tem slučaju je dolžan poravnati sam vse stroške, ki so nastali pri
morebitnem potrebnem premeščanju drugih plovil.
16. Ko se plovilo nahaja v Marini (na privezu ali na kopnem), ni dovoljeno spuščanje vode, uporaba WC ipd. Odpadke
je treba prazniti v za ta namen posebej postavljene kontejnerje. Za tekoče odpadke ter za osebne potrebe je treba
izključno uporabljati sanitarije, ki so razporejene na kopnem.
17. Ob pristanku v Marino mora poskrbeti lastnik, ki ima na svojem plovilu domače živali, da le te ne vznemirjajo
drugih gostov Marine ali da ne povzročijo škodo; za pse pa velja, da morajo biti privezani in da morajo nositi
nagobčnik.
18. Preden gre plovilo na shrambo na kopno, mora lastnik poskrbeti, da bodo rezervoarji za gorivo prazni ter da
odstrani plinske jeklenke in druge lahko vnetljive snovi. Za nesreče, ki bi jih povzročil lastnik plovila zaradi
neupoštevanja teh pravil, Marina ne odgovarja.
19. V pristanišču je strogo prepovedano ukvarjati se z vsakovrstno trgovinsko dejavnostjo, tako profesionalno kot
obrtniško.
20. Izvajalci varnostne službe (varnostniki) morajo poskrbeti, da se vsi koristniki privezov v Marini ravnajo in
upoštevajo »Pravilnik o redu v Marini« in »Splošne pogoje.
Varnostna in mornarska služba sta dosegljivi 24h na dan, vse dni v letu.

21. Marina ima pravico določiti posebne pogoje za določene tipe plovil, ki zahtevajo posebno oskrbo.

22. V primeru izrednih dogodkov (neurja, drugi naravni pojavi, druge okoliščine višje sile) marina obvesti uporabnike preko elektronske pošte, obvestila pa se izobesijo tudi na recepciji Marine.

23. Marina ne odgovarja za škodo in druge posledice, ki nastanejo zaradi nespoštovanja teh »Pogojev poslovanja« in
»Pravilnika o redu v Marini«.
24. Uslužbenci Marine se morajo strogo ravnati po teh pravilih, gosti pa jih morajo strogo upoštevati.


Marina Portorož d.d.
Vodstvo Marine

Newsletter

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Informations

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please let us know your message.


Invalid Input

Invalid Input

In cooperation with

     

      

Contact

 

T: +386 5 6761 100

F: +386 5 6761 210

@: marina.portoroz@marinap.si


All rights reserved Marina Portorož d.d. © 2018 - 5ka. Agencija